Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Ծանուցում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթով շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցում (դադարեցում,փոփոխում) իրականացնել հնարավոր չէ, քանի որ ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը բնակչության պետական ռեգիստրում էլեկտրոնային հաշվառում չի ստանում:

  Էլեկտրոնային ծրագրի «Ձեր վերաբերյալ» բաժնում երևում են այն գրանցումները, որոնցում Դուք հանդես եք գալիս որպես պարտապան:

 Բաժնեմաս գրանցելիս կարող եք ընտրել «Գույքի կատեգորիան»՝ այլ, «Գույքի տեսակը»՝ այլ, և անվանման մեջ լրացնել կազմակերպության անվանումը, օրինակ՝ «ԱԲԳ» ՍՊ ընկերության բաժնեմաս, իսկ «Գույքի նկարագրություն» հատվածում նկարագրել՝ նշելով ընկերության մասնակցի անուն ազգանունը և բաժնեմասի չափը: Այս դեպքում որոնման ժամանակ «Գույքի անվանում» հատվածում նշելով կազմակերպության անվանումը կարող եք գտնել հստակ արդյունք:

 Գույքի նկարագրության ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225.1 հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված պահանջը` ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագրությունը լինում է ընդհանուր կամ որոշակի: Այն դեպքում, երբ ապահովված իրավունքի առարկան հնարավոր է որոշել որոշիչ կամ նկարագրական հատկանիշներով, ապա ապահովված իրավունքի առարկայի որոշակի նկարագրությունը պարտադիր է:

 Եթե շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցում կատարելիս, վարկառուն և գրավատուն տարբեր անձինք են, ապա որպես պարտապան անհրաժեշտ է գրանցել գրավատուին, իսկ վարկառուի մասին նշում կարող եք կատարել «Ապահովված իրավունք» դաշտի «այլ» հատվածում:

 Մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ը պետական այլ մարմինների կողմից կատարված և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալությանը փոխանցված գրանցումներում առկա են տառասխալներ, հետևաբար պարտապանի տվյալներով որոնում կատարելիս ցանկալի է գրել անվան, ազգանվան առաջին երկու կամ երեք տառը կամ անվան և ազգանվան հաջորդական այլ տառեր, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ և իրավաբանական աձի դեպքում` անվանման մեջ նշված հաջորդական երկու կամ երեք տառ: