Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Գործակալության գործառույթները

1) կազմակերպում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանցառանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման գործընթացները.
2) իրականացնում է պետական միասնական գրանցամատյանի վարումը.
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքի միջոցով հրապարակում է իրավաբանականանձանց գրանցման և լուծարման մասին տեղեկությունները.
4)սահմանված կարգով տրամադրում է տեղեկություններ պետական միասնական գրանցամատյանից, ինչպես նաև՝ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենները.
5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծառայությունների ցանկին և այդ ծառայությունների վճարների չափերին համապատասխան՝ իրականացնում է իրավաբանական անձանցպետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման ծառայություններ.
6) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ.
7) շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման կազմակերպում և իրականացում.
8) գրանցամատյանի վարում` շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին տեղեկատվության հավաքում, մշակում, տրամադրում, դասակարգում և արխիվացում.
9) շարժական գույքի նույնականացման ապահովում։
10) սահմանված կարգով շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գրանցամատյանից տեղեկությունների տրամադրում: